DOBÓR I NASTAWA PRĘDKOŚCI „NORMAL” – dla jednostek 300 – 700 m3/h (K2R, C2R, Nordic S2, Nordic S3, Nordic S4, UNI2, UNI3, UNI4)

Prędkość NORMAL to najczęstszy poziom pracy wentylatorów zapewniający zrównoważoną wentylację pomieszczeń. Powinna być tak dobrana aby zapewniała możliwie najbardziej zbliżoną wydajność do wydajności obliczeniowej.
Potrzebny wydatek dla danych pomieszczeń określamy mnożąc kubaturę pomieszczeń przez wymaganą ilość wymian powietrza na godzinę. W pomieszczeniach mieszkalnych współczynnik ten powinien się zawierać między 0,5 i 1.
Aby zapewnić doprowadzenie żądanej ilości powietrza do pomieszczeń wentylator musi pokonać opory istniejącej instalacji wentylacyjnej. Zatem dobierając odpowiednią prędkość wentylatora należy uwzględnić również te opory. Opory wylicza się w fazie projektowania instalacji, uwzględniając współczynnik strat w kanałach i strat lokalnych, charakterystycznych dla danego typu elementów instalacji. Z reguły producenci kanałów i kształtek wentylacyjnych dysponują katalogami prezentującymi wykresy oporów dla danego typu elementu.
Do prawidłowego określania prędkości NORMAL dla danej kubatury służą wykresy wydajności wentylatorów. Na osi poziomej (x) naniesione są wartości przepływu powietrza czyli wydatek. Na osi pionowej (y) pokazane są opory instalacji. Wykresy wydajności są opracowane dla dwóch ciągów: tłoczno-nawiewowego (filtr F-7) i wyciągowo – wyrzutowego (filtr F-7).

1 – 85 V – zarezerwowany dla prędkości MIN
2 – 120 V
3 – 150 V
4 – 170 V
5 – 190 V
6 – 210 V
7 – 230 V – zarezerwowany dla prędkości MAX

Znając obie dane dla każdego ciągu (przepływy będą takie same, różne będą tylko opory instalacji) należy odczytać na odpowiednim wykresie punkt przecięcia i skierować się ku najbliższej leżącej po prawej stronie krzywej wydajności. Po odczytaniu numeru krzywej należy znaleźć odpowiadające numerowi krzywej napięcie. Ustawienie odpowiedniego napięcia dla zasilania wentylatorów można uzyskać za pomocą przełącznika strojenia – patrz Rys. 1Rysunek 1. Przełącznik strojenia.

Stopnie 1 i 3 są ustawione fabrycznie ich zmianę można dokonać tylko bezpośrednio na transformatorze.